Algemene voorwaarden

Administratiekantoor Weekers
(hierna te noemen opdrachtnemer )
Esserstraat 79 B
4813 EJ  Breda

Handelsregister KvK Breda: nummer 20059061

Algemene voorwaarden gedeponeerd Handelsregister KvK Breda nummer 3892

  1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdracht- nemer en de opdrachtgever ( de partij die aan de opdrachtnemer enige opdracht geeft) in het kader waarvan de opdrachtnemer een opdracht aanvaardt en uitvoert. Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder die door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld een beroep worden gedaan. Door het accepteren van de offerte en/of het geven van een opdracht doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene- of andere- voorwaarden en erkent deze algemene voorwaarden van de opdracht- nemer te aanvaarden.

  1. Totstandkoming en omvang van de overeenkomst

a           De aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, en gelden gedurende dertig dagen na hun dagtekening, tenzij anders gemeld. Verder zijn alle aanbiedingen gebaseerd op de door de opdracht- gever aangevoerde gegevens.

De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever de aanbieding van de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk dan wel door de uitvoering van de werkzaamheden, aanvaardt. Een schriftelijke opdracht dient vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. De opdrachtnemer heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding tot en met de vijfde werkdag na de ontvangst van de aanvaarding zijdens de opdrachtgever, te herroepen.

b           De overeenkomst tussen partijen geldt, tenzij anders wordt overeengekomen, of zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht, voor onbepaalde tijd.Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, dit met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

c           De opdracht houdt, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk het tegendeel kenbaar maakt, ook in het verrichten van die werkzaamheden die in het kader van een zorgvuldige uitvoering van de overeen¬komst noodzakelijk zijn, ongeacht of de opdrachtgever zich al dan niet van die noodzaak bewust is.

  1. Ter beschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

a           De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die de opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de door de opdrachtnemer gewenste vorm en op de door hem gewenste wijze aan hem ter beschikking te stellen.

b          De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaar-heid van de aan de opdracht- nemer ter beschikking gestelde gegevens, die niet tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, ook indien deze gegevens van derden afkomstig zijn.

c           Indien de opdrachtgever gegevens vertraagd en/of onvolledig aanlevert en de opdrachtnemer als gevolg daarvan een extra inspanning moet leveren, kan de opdrachtnemer die inspanning tegen het overeengekomen tarief aan de opdrachtgever in rekening brengen. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten tengevolge van vertraagde, onvolledige of onjuiste aanvoer van gegevens door de opdrachtgever, dan wel de onjuistheid van de gegevens.

4. Uitvoering van opdracht

a           De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, en wijst de persoon aan door wie dat geschiedt.

b           De opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, dit tenzij de aard van de opdracht zich daartegen verzet.

c           In het geval de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of de informatie en/of materialen aan de opdrachtnemer ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen de opdrachtnemer de werkzaamheden dient te hebben afgerond, niet eerder in, dan nadat de betaling Is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen volledig aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

d           Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn niet fataal, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de opdrachtnemer zijn werkzaamheden niet tijdig afrondt, dient de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke te stellen en hem een, na overleg met de opdrachtnemer te bepalen redelijke termijn te gunnen waarbinnen alsnog moet worden nagekomen.

  1. Intellectuele eigendom

a           De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht. Daaronder zijn onder meer begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van de opdrachtnemer, dit in de ruimste zin van het woord.

b           De opdrachtgever zat de inhoud van rapporten, adviezen en andere, al dan niet schriftelijke, uitingen van de opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of zijn gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.

De opdrachtgever zorgt er tevens voor dat derden niet van de in de vorige zie bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. De opdrachtgever zal de geheimhouding in acht nemen die voortvloeit uit de aard van de opdracht.

Bij overtreding van het in dit artikel genoemde verbod wordt de opdrachtgever een direct opvorderbare boete van € 1.000 per overtreding aan de opdrachtnemer verschuldigd, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op integrale schadevergoeding.

  1. Honorarium

a           Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen wordt het honorarium berekend op basis van de bestede of te besteden arbeid van de opdrachtnemer volgens de bij hem gebruikelijke tarieven. Indien de opdrachtnemer op grond van het bepaalde in artikel 4.b derden inschakelt geldt voor hun bemoeiingen hetzelfde.

De administratie van de opdrachtnemer is bepalend voor de aantallen uren. Reisuren ten behoeve van de overeenkomst tussen partijen mogen als werkuren warden gerekend, terwijl tevens kilometer¬kosten en eventuele bijkomende kosten door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening gebracht mogen worden, dit tenzij anders overeengekomen.

b           Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, ionen en/of prijzen een wijziging ondergaan, heeft dá opdrachtnemer het recht om het overeenge¬komen tarief dienovereenkomstig aan te passen, dit tenzij het tegendeel zou zijn overeengekomen.

c           Het honorarium wordt (zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden) ter keuze van de opdrachtnemer per maand of na het volbrengen van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen een andere wijze van declareren over¬eenkomen.

De verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

d           De opdrachtnemer heeft het recht om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen tot maximaal het vermoedelijke in totaal verschuldigde honorarium, vermeerderd met de te verwachten verschotten en omzetbelasting.

  1. Betaling

a           De betaling van de geleverde zaken en/of van de uitgevoerde opdracht zal dienen te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

b           Alleen die betalingen zijn geldig die op de door de opdrachtnemer aangegeven wijze zijn verricht.

c           Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

d           In geval van niet tijdige betaling zal de opdrachtgever, zonder in gebreke te zijn gesteld, gehouden zijn voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden, boven de overeengekomen som een samengestelde rente te betalen van 1 % per maand of gedeelte van een maand. Indien op 31 december van enig jaar enig bedrag aan rente verschenen is, zal dat bedrag bij de hoofdsom worden geteld en eveneens rentedragend worden.

  1. Te late betaling

a           Buiten het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de krachtens deze voorwaarden verschuldigde rente, is de opdrachtnemer gerechtigd van de opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet of niet tijdige betaling door de opdrachtgever zijn veroorzaakt, daaronder begrepen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten.

b           De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever schriftelijk tot betaling aan te manen.

c           Bij overschrijding van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 7 is opdrachtnemer gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Deze buiten-gerechtelijke incassokosten warden berekend op grond van percentages en over de bedragen zoals deze worden gehanteerd bij het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 250.

De opdrachtnemer is niet gehouden aan te tonen, dat hij in de uitgave van buitengerechtelijke incassokosten is vervallen.

De aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten zal in de aanmaning als bedoeld in lid b. worden vermeld.

d           Indien de opdrachtnemer het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt, is laatstgenoemde, buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

e           Door de niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan terstond opeisbaar.

f            De opdrachtnemer heeft het recht om, indien de opdrachtgever ondanks ingebrekestelling nalatig blijft om zijn schuld aan de opdrachtnemer te voldoen, alle stukken die op de ( uitvoering van de ) opdracht betrekking hebben onder zich te houden totdat volledige betaling plaatsvindt.

  1. Klachten

a           Alle klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van het geleverde, door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer schriftelijk zijn ingediend, bij gebreke daar¬van wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.

b           Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

  1. Aansprakelijkheid en vervaltermijn

a           De opdrachtnemer aanvaardt voor de uitvoering van zijn verbintenis geen verdere aansprakelijkheden en geeft geen verdere garanties dan voor zover deze bij het accepteren van de opdracht schriftelijk door de opdrachtnemer zijn toegezegd.

b           De opdrachtnemer aanvaardt nimmer verantwoordelijkheid voor zaken, die zijn vervaardigd op aan¬wijzingen van de opdrachtgever of van derden.

c           De opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld en het hierboven gestelde, jegens de opdrachtgever en/of derden niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tengevolge van de uitvoering van de opdracht ontstaan of met de uitvoering van de opdracht verband houdende.

d           Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer geldt in gelijke mate voor de personeelsleden van opdrachtnemer en voor derden waarvan door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt.

e           Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden zal iedere aansprakelijkheid van de opdracht-nemer, diens personeel en/of door opdrachtnemer gebruikte derden steeds beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot de betreffende opdracht, voor zover dit factuurbedrag reeds door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer is betaald.

f            Indien de opdrachtnemer, diens personeel en/of door opdrachtnemer gebruikte derden te dezer zake door derden mochten worden aangesproken, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer respectievelijk diens personeel en door hem gebruikte derden volledig vrijwaren en hen al datgene vergoeden wat zij aan derden moeten voldoen.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

a           Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

b           Alle geschillen tussen partijen worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij dwingend recht een andere rechter voorschrijft.

c           Op transacties met een internationaal karakter geldt onverkort dat Nederlands recht van toepassing is.

d           De in deze voorwaarden opgenomen bepalingen prevaleren ten alle tijde boven bepalingen in het Nederlands Burgerlijk Wetboek, alsmede internationale bepalingen van welke aard dan ook, behoudens in het geval dat, en voor zover dat, het dwingend rechterlijke karakter van dergelijke bepalingen daaraan uitdrukkelijk in de weg staat. in het geval dat enige bepaling(en) van deze voorwaarden door een rechter onredelijk bezwarend word(en) geacht, gelden de overige bepalingen onverkort.

 

Voor akkoord, 28 december 1998

 

Peter Weekers